Hírek

A világ 1922-ből nézve

A Turáni Társaság folyóiratának 1922. évi 1 számában a Turáni eszméről értekezik Paikert Alajos – mezőgazdász, jogász, múzeumigazgató, aki 1910-ben alapította meg a Turáni Társaságot (Magyar Ázsiai Társaság) gr. Teleki Pál, gr. Széchenyi Béla és Vámbéry Ármin elnöklete alatt – „A turáni eszme” című írásában. Ezt az akkori gazdasági- politikai viszonyok elemzésével kezdi. Ebből idézünk.

Borítóképen: Váci utca 38. Országos Tiszti Kaszinó. A felvétel 1934. március 19-én készült Percy Thomas Etherton ezredes előadása alkalmával, melyet a Mount Everest átrepüléséről tartott. Balról 2. Paikert Alajos

Egyes népek, nemzetek vagy államok szövetségbe lépnek, hogy külellenségekkel szemben egységesen léphessenek fel és érdekeiket kölcsönösen megóvhassák, így…

A világháború előtt Franciaország, Anglia, Olaszország, Oroszország, az amerikai Egyesült Államok, Japán, Kína, Belgium, Románia, Szerbia és még sok más állam mind szövetségbe léptek a középeurópai államok: Németország, Ausztria-Magyarország, Bulgária és Törökország letörésére.

Az államok ezen tömörülése a világháború befejeztével egy ideális cél felé, a világ összes államainak békeszövetsége felé megindult és egyelőre a genfi Népszövetségben öltött testet.

Kívánatos, hogy ezen, jelen alakjában és összetételében nagyon hiányos és tökéletlen kezdetből, a valódi, az összes nemzeteket és államokait egyformán egybefoglaló, megvédő és békés fejlődésüket biztosító, végleges Népszövetség alakuljon ki.

Mindaddig azonban az emberiség szervezkedő csoportosulása, ha visszaesésekkel is, de tovább folyik.

A világháborúban tömörült államok mindkét csoportja szétbomlott. A nagy háború előtt egymással versengő, de egymással szövetségre lépett két világbirodalom, az angol és az orosz közül az utóbbi majdnem teljesen elpusztult.

Hatalmát, tekintélyét, gazdagságát, főerejét tevő államformáját, az autokratikus monarchiát, dinasztiáját, lakosságának legképzettebb, legnemesebb részét: tudósait, államférfiait, vállalkozóit, földbirtokosait, iparosait stb. elvesztette.

Ma a hajdan óriási Orosz birodalom a legszomorúbb pusztulás és felbomlás képét mutatja, gigantikus területéből pedig egyre több független állam keletkezik.

Az angol világbirodalom ugyan győztesként került ki az óriások harcából, kolóniákban sokat nyert, azonban kétséges, vájjon megtarthatja-e hosszabb ideig ezeket és egyáltalában eddigi domináló szerepét a többi nemzetek előtt.

A földgömböt két hemisphaerára osztjuk. Az egyiken csak az amerikai kontinens terül el, az Atlanti és Csendes óceántól körülvéve, a másikon Európa, Ázsiával egy tömböt alkotva dominál, mellette külön Afrika és Ausztrália helyezkedik el.

A nyugati hemisphaera, az amerikai kontinens szervezkedése egészen csöndben, tőlünk távol, általunk alig észrevéve és megértve, már megtörtént és meglepő eredményekkel járt.

Értem a pánamerikai mozgalmat, az összes amerikai államok organizációját. Az amerikai államok evvel az egymás ellen vívott háborúkat a jövőre valószínűen kiküszöbölték, az összes amerikai államok békés fejlődésének és haladásának útjait biztosították. Kövessük példájukat!

A mi hemisphaeránk és elsősorban Európa ellenben az egymást pusztító háborúkban elmerült s a züllésnek, a rövidlátó gyűlöletnek és anarchiának kétségbeejtő jelenségeit tárja a pártatlan szemlélő elé.

Ez volt a helyzet akkor – legalábbis Paikert Alajos nézőpontjából.

Ajánlott Cikkek