Magyarság Történelem

Az 1836. évi XXI. törvénycikk

Kraszna, Közép-Szolnok, Zaránd Vármegyéknek, és Kővár Vidékének Magyar Országhoz való visszacsatolásáról:

Borítóképen: Kővár egy régi metszeten, a Lápos folyóval

Eddig az Erdélyi Nagy-Fejedelemséghez elszakítva volt Magyar-Országi ugy nevezett Részek, jelesen Kraszna, Közép-Szolnok, Zaránd Vármegyék, és Kővár Vidéke az 1741:18-dik és 1792:11-dik törvénycikkelyek következésében polgári, köz-igazgatási, törvénykezési, adózási és mindennémű állapotjaikra nézve teljesen és tökéletesen Magyar Országhoz ezennel visszacsatoltatnak. Mellyekhez képest

1. § Kraszna, Közép-Szolnok, Zaránd Vármegyéknek, és Kővár vidéke ezentúl az Ország Gyűlésére meg fognak hívattatni, s ottan Ülési és szavazati visszaadott jussokkal élni.

2. § Ezen visszacsatolásnak általányos, és tökéletes teljesítését az 1741-diki 18-dik törvénycikkely 3-dik és 4-dik §-ok értelmében Ő Felsége kegyelmesen eszközölni fogja.

3. § A feljebb említett Részek mostani állapotjában valóságos visszacsatolásokig – mellynek siettetését Ő Felsége figyelemben tartandja, – s a Törvénynek a visszacsatolás következésében származható kérdések felett a környülményekhez képest leendő további rendeletéig, semmi változtatás történni nem fog.

És mi lett a sorsa ennek a törvénycikknek? Nos, Zala vármegye 1845. július 14-dikén tartott közgyűlésében Deák Ferenc a következő indítványt tette:

„Kraszna, Zaránd és Középszolnok megyék és Kővár vidékének Magyarországhoz leendő visszakapcsoltatását, melyet száz éven keresztül sürget már a nemzet, elvégre az 1836:21. törvényczikk elhatározta, s a részek visszacsatolásának tettleges teljesítését a fölhivott végrehajtó hatalomra bízta; de a törvény foganatba még sem vétetett.”

Azóta más szelek fújnak, de úgy gondoltuk, hogy érdemes említést tenni róla, hogy a törvényben lefektetett visszacsatolás V. Ferdinándnak „nem sikerült”, de később igen – legalábbis ezt mutatja az 1862-es térkép:

Van ennek bármi jelentősége? Nem nagyon, hiszen azóta más „szabályok” rendezik a kérdést, de nem árt tudni, hogy volt ilyen is, Erdély és Magyarország közötti köztes státuszú Partium kérdésével akkoriban foglalkoztak.

Ajánlott Cikkek