Magyarság Tájak/korok Történelem

Betyárvilág – Ótelek községi jegyzője: „Megint rosz világ fordul reánk, t. i. betyárvilág”

1872. szeptember 29.-én kelt az a levél, melyet Ótelek (Ó-Telek) községi jegyzője, Végh Károly írt a Szegedi Híradó szerkesztőségének, ami a lap október 6.-i számában meg is jelent. Ebben a Torontál vármegye Párdányi járásához tartozó település jegyzője aggodalmának ad hangot amiatt, hogy „a szegedi kir. biztosság megszüntettetik”… A levelet idézzük cikkünkben.

Borítóképen: Ótelek valamikori vasútállomása – ezt is “szépen” megőrizték…

Valóban aggodalommal gondolunk a közeledő október vagy november hó végére, nem ugyanazért, mintha tán akkorra a világ végét várnók, mert aug. 19-én már ezen túlestünk, hanem inkább azért, mert félünk, hogy megint rosz világ fordul reánk, t. i. betyárvilág.

Aggodalom tölti el a becsületes ember kebelét annak gondolatára, hogy a szegedi kir. biztosság megszüntettetik, midőn annak tovább maradása égető szükség. *)

A élet- és vagyonbiztonság annak fönnmaradását a jelen rendezetlen állapotban még nagyon is követeli.

Bármennyire is nem vagyunk barátai a rendkivüli, kivált a kir. biztosi állapotnak, mégis nyíltan ki kell vallanunk, hogy a szegedi kir. biztosság működését beszüntetni mindaddig, mig egy helyesen organizált állami rendőrségünk nem lesz , korainak és veszélyesnek tartjuk.

Mindenben előre kell gondoskodni s a meglevő jót addig, mig helyébe jobb nem jön, föladni nem szabad. Csak hallatára is annak, hogy a szegedi kir. biztosság működése legközelebb beszüntetik, máris kezdik fejüket fölütni oly emberfélék, kik eddig Szegednek nevétől is irtóztak.

Mi lesz belőlünk, ha a szegedi kir. biztosság működése beszüntettetik? Rettegve várjuk a tél közeledtét és rettegve majd az est beállását. A becsületes ember nappali fáradalmai kipihenése helyett éjjelét mint őr kell, hogy töltse el, mert sem élete, sem vagyona nem lesz biztonságban, míg állami rendőrségünk szervezve lesz , a bűnöknek halmaza tárul majd megint fel előttünk.

Ily állapotban egy felelős kormánynyal bíró ország nem lehet. A kormánynak első és legtöbb feladatai közé tartozik: az élet- és vagyonbiztonság fölött őrködni; amely kormány ezt nem teszi vagy arra tehetetlen, annak fönnállása nem lehet állandó. Kormámányunk a szegedi kir. biztosság életbeléptetésével a közbiztonságot akarta elérni és el is érte, addig tehát, míg rendőri állapotunknak biztos alapja nem lesz, a kir. biztosságot beszüntetni nem akarhatja.

A tisztelt honatyák is jól ismerik zilált rendőri állapotunkat. Mi ok is indíthatná őket a szegedi kir. biztosság megszüntetésére? Talán a kiadások, azt nem hihetjük, mivel az arra fordítandott költség nem áll semmi arányban annak eddig bőven tapasztalt jó oldalával.

Tessék külön kivetést tenni a kir. biztosság ezutáni költségeire, és ezen a címen minden becsületes ember, ki biztonságban akarja látni vagyonát, tehetsége szerint mesés (!!) összeggel fog ahoz járulni.

Annyi bizonyos, hogy a kir. biztosság további föntartását kívánja a becsületes nép túlnyomó nagy tömege. És én, ki e sorok írására vállalkoztam, a becsületes lakosság óhajainak kívántam kifejezést adni. — Nem Zsarók **), kik maguk is nagyrészt a betyáriskolából kerültek ki, hanem fegyelem alatt álló rendes rendőr őrködjék a polgárok élete és vagyona fölött; ezt megköveteli és joggal megkövetelheti az államkiadásokhoz járuló minden honpolgár.

*) Mi már elmondottuk ez ügyben saját nézetünket, de helyet adunk az ellenkező véleménynek is, bár az nagyon is egyoldalú fölfogáson alapszik. — Egyébiránt a levélből is csak azon aggodalom sír ki, amelylyet mi is említettünk, amely a köztörvényhatások iránti bizalmatlanságban leli alapját. (a lap szerkesztője)

**) Zsarók = rendőrök, szleng (a szerk.)

Ajánlott Cikkek