Magyarság Nagyjaink Történelem Történelem Videók

“Én az emberi alakban megjelent Istent akartam ábrázolni” – Munkácsy Mihály

A Nefelejts 1871. augusztus 6.-i száma Munkácsy Mihály hihetetlen nagy népszerűségéről számol be, melyről a szerző azt állítja, hogy nagyobb a rajongás, mint akár hazájában, ahol pedig ekkor szintén igencsak ismert és elismert festő volt! Íme az írás:

Borítóképen: Munkácsy Mihály festményei társaságában

Munkácsy Mihály jeles festőnk közelebb Londonban volt, hol annyira elhalmozták megrendelésekkel, hogy néhányat el sem fogadhatott. Egyik levelező, ki a művészt közelebb Düsseldorfban fölkereste, egészen elálmélkodott a kitüntetéseken, melyekkel a németországi legnagyobb művészek is elárasztják a „geniális magyar festőt“, mint rendesen nevezni szokták.

Munkácsy, ki tudvalevőleg a genre-festészetben (a műfaji művészet egy formája, a mindennapi élet egyes aspektusait ábrázolja – a szerk.) tűnt ki, kevéssel ezelőtt saját magának festett egy képet, mely egy jegenyést ábrázol naplementekor. E festmény is, mely az első tekintetre igen egyszerűnek látszik, a figyelmes szemlélő előtt azonnal elárulja a művész kezét.

A szürkület s a fák oly természeteseknek látszanak, oly művészettel vannak festve, hogy a művész kollegái e téren is mint nagy tehetséget üdvözölték.

Honfoglalás (1893), Munkácsy terem, Országház, Budapest, Magyarország
A kép Anonymusnak a Gesta Hungarorumban megírt legendájának azt a pillanatát ábrázolja, amikor Salán vezér követei tizenkét fehér lóért cserébe egy nyaláb füvet Alpár
homokjáról és egy korsó Duna-vizet adnak át Árpád fejedelemnek

Levelezőnk megjegyzi, hogy Munkácsy híre bár nálunk is elég nagy, korántsem mérkőzhetik hírével a külföldön, hogy nagy urak, nagy művészek a legnagyobb előzékenységgel viseltetnek iránta.

Knauz, a genre-festők egyik legnagyobbika (valószínűleg a német Ludwig Knaus-ról van szó, kora kiemelkedő zsánerfestőjéről – a szerk.) naponként meglátogatja a művészt, csak hogy „Háborús idők“ czímű festményének egyik alakját (a ,,púpos“-t) megtekinthesse.

Munkácsy a múlt évben 75.000 tallérnyi megrendelést kapott. A siralomház nagy festményének egyes alakjait közelebb nagyban is lefestette s szemlére kitette Düsseldorfban.

Az 1870-es párizsi Szalon nagy aranyérmével kitüntetett Siralomház másolata, az első képet 1869-ben még félig kész állapotban eladta

Ajánlott Cikkek