Magyarság Nagyjaink Történelem

Évforduló December 21. – Gróf széki Teleki József koronaőr

Ezen a napon született Gróf széki Teleki József (Huszt, 1738. december 21. – Szirák, 1796. szeptember 1.) magyar főispán, koronaőr, műgyűjtő és író.

Apja gróf széki Teleki László (1710–1778) kormányfőtanácsos, édesanyja rádai Ráday Eszter (1716–1764), II. Rákóczi Ferenc kancellárjának, Ráday Pálnak a leánya, nagybátyja a könyvtáralapító Teleki Sámuel erdélyi kancellár volt. 1762. június 7-én, Nagyszebenben megnősült, elvette királyfalvi Róth Jankát (1741-1814). Gyermekeik Teleki László (1764-1821), Teleki István, Teleki Janka és Teleki József (1777-1817) voltak.

Hétéves volt, amikor Losoncra került iskolába, 10 éves koráig ott volt, majd magánnevelők tanították. 16 éves korában Bod Péterhez küldték Magyarigenbe, ahol filozófiát, teológiát, és históriát tanult. Bod Péter iskolájából (akárcsak Sámuel nagybátyja), a marosvásárhelyi kollégiumba került, ahol történelmet, teológiát, filozófiát és matematikát hallgatott. 1759-től a bázeli iskolába ment, Daniel Bernoulli magántanítványaként. Szülei nehezen engedték el az egyetlen fiúgyermeküket. Bázel városában több hónapig együtt időzött Teleki Sámuellel, aki hasonló útvonalon járt iskolába, mint ő. A bázeli egyetemen először jogot tanult, de nemsokára a természettudományok felé fordult érdeklődése. Ekkor kezdett könyveket is vásárolni, nemcsak a professzorai tankönyveit, hanem filozófiai, szépirodalmi, művészeti, zenei tárgyú könyveket, útleírásokat és útikönyveket is.

Járt az akkori főúri és magánkönyvtárakban, valamint a szerzetesrendek könyvtáraiban is. Bázel után a leideni egyetemen tanult, itt meglátogatta Rousseau-t is. Ekkor már több nyelven beszélt, a magyaron és románon kívül latinul, németül és franciául. Többször utazott hosszabb időre Svájcba, Hollandiába, Németországba és Franciaországba. Utazásai alatt találkozott a felvilágosodás időszakának jeles személyeivel, tudósokkal, bejáratos volt a legelőkelőbb szalonokba is. Utazásáról naplót írt.

1761 áprilisában szülei Bécsben várták. A legnagyobb probléma a könyveivel adódott, a vámon több könyvet visszatartottak, ennek elintézése pár napig ott tartotta családjával együtt. Ez alatt az idő alatt az a megtiszteltetés érte, hogy kihallgatáson lehetett a királynőnél, Mária Teréziánál. Hazatérve a református hitvédelemnek szentelte idejét. 1762. június 7-én, Nagyszebenben megnősült, elvette királyfalvi Róth Jankát (1741-1814). Ettől kezdve hol otthon, hol Bécsben intézte a családi ügyeket. 1772-ben a marosvásárhelyi református kollégium főgondnoka lett. 1781-ben Marosvásárhelyen a királyi Tábla ülnökévé nevezték ki. 1782-ben Békés vármegye főispánja, és év végén Ugocsa vármegye főispánja lett. Az 1790–91-es országgyűlésbe is beválasztották képviselőként.

Az 1790-es országgyűlésben még a Habsburg-ellenes táborhoz tartozott. A francia forradalom után viszont az udvarhoz lett hű, konzervatív protestáns szellemisége támadta a Voltaire által képviselt felvilágosodás eszméit. 1791-ben a református zsinat elnökévé választották. 1795-ben lett a Szent Korona őre.

Utazásai során főleg modern szemléletű könyveket vásárolt. Később megvásárolta Péczeli Józsefné elhunyt férjének könyveit, a 692 kötetes, főleg francia nyelvű, a felvilágosodás időszakával kapcsolatos könyvtárát. Cornides Dániel magyar történelmi könyvtárát is megszerezte, mely 2000 kötetes volt, mellette érmeket is vásárolt tőle. Sok könyvet vett meg Johann Georg Schwandner osztrák történetíró hagyatékából is. A könyveket három helyen tette könyvtárba, Pesten, Marosvásárhelyen és Szirákon. Pesten 1721 kötetes könyvtárat tartott fenn.

Marosvásárhelyen a 1763-ban helyezte el könyveit a mai Máramaros bank épületében. Ezen a helyen egyúttal kitömött állatokból, matematikai és fizikai műszerekből múzeumot rendezett be. A könyvtár katalógusát fiai, László és István készítették el az általa Párizsból hazahozott minta alapján. Halála után a könyvek a Teleki örökösökhöz kerültek, majd a könyvek nagy része az Akadémia könyvtárában lelte meg végső helyét. Tudósok mecénása volt, tehetséges embereket istápolt. Fennmaradt könyvtára felbecsülhetetlen értéket képvisel.

Ajánlott Cikkek