Magyarság Tájak/korok Történelem Történelem Videók

Hol van Rosd szigete? És ki/mi az a Rosd?

Nos, mindenki ismeri a helyet, csak éppen a nevet nem nagyon ismerjük, ugyanis a Rosd egy nemzetség volt, mely „a XIII. században már nagyon sok, most már összeköthetetlen, ágra oszlott s így egyes ágai elaprósodtak” – ahogy azt Karácsonyi János írja az 1901-ben megjelent „A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig” című három kötetes műve első kötetében.

Borítóképen: Kosoroszi szigetcsúcs

Nos, akkor hol lehet a sziget? Íme:

Rosd szigetének régente a mai szentendrei, Visegrádtól Békásmegyerig terjedő Duna-szigetet hívták.

Kétségtelen, hogy a nemzetség e szigeten lakott, s ez a Rosd nemzetség névadójától vette régi nevét. Rosd szigete közelében terültek el a nemzetség ősi jószágai is. Jómódú előkelő nemzetség vala, de a XIII. században már nagyon sok, most már összeköthetetlen, ágra oszlott s így egyes ágai elaprósodtak.

Ezt írja a már említett szerző könyvében, és ha már itt tartunk, bemutatjuk a nemzetséget, mert bizony szerencsére elég sok nyom maradt utánuk!

Domokos, a Rosd nemzetség időrendileg legelébb előforduló tagja, 1221-ben a királytól a várnépek összeszedésére kiküldött, Tiborcz, Rátót Gyula és Illés ispánokból álló, bizottság végrehajtója, poroszlója vala s mint ilyen a perdöntő eskü meghallgatása végett Váradon járt.

Dénes 1237-ben még előkelőbb úrnak, Tomaj Dénes nádornak szolgálatában állott s ennek a pannonhalmi apátság és szolgáló népei közt folyt perekben kimondott ítéleteit mint poroszló hajtotta végre.

Mindkét ízben azt írják róla, hogy a Rosd szigetével szemben eső Tahon* (ma puszta) lakott. Ugyanő 1248 táján fogott biró volt a pannonhalmi apátság és a templomosok közt forgott per elintézésére. E per a győrmegyei, Táp-Szentmiklóstól keletre eső Szőllős falu határának felosztása körül forgott.

Úgy látszik tehát, hogy e Dénes később Győr- vagy Komárommegyékben egy kis birtokot szerzett, de azért azon »Thou«-i Dénessel, ki 1240-ben a győrmegyei Bőny egy részét megveszi, nem merjük azonosítani.

Endre fiai voltak a Rosd nem legkiválóbb férfiai s az ország első főurai közé emelkedtek. 1264-ben, elhagyva dunamenti jószágaikat, V. Istvánhoz csatlakoztak.

I. Demeter követte kiskirályát a feketehalmi várba, magára vállalta, hogy követül megy az öreg királyhoz kegyelemnyerés végett.

De Matucsinay Lőrincz elfogta s megkínozta. Mindamellett nem sokára részt vett azon csatákban, melyeket V. István serege Matucsinay Lőrincz, Ákos Ernye és Kőszeghy Henrik ellen oly dicsően vívott. I. Mihály pedig az alatt Füzér és Temetvény várakat védelmezte meg az ostromlók ellen, Isaszegnél pedig szintén V. István seregéhez csatlakozott.

Ezért kapták I. Demeter és I. Mihály együttesen Füzér várát és uradalmát, I. Mihály pedig ezenkívül Lónya, Szalóka, Bátyú, Botrágy, Szentmiklós és Szolyva beregmegyei falvakat.

I. Demeter 1266-ban az országos vegyes bíróságnak V. István részéről kiküldött tagja volt. Ez arra mutat, hogy nemcsak gazdag, hanem ismereteinél, jelleménél fogva kortársaitól nagyra becsült férfiú is vola. Ekkor megint Tabon lakott.

V. István később is nagyon szerette őket. Nekik adta a borsmonostori kegyuraságot és I. Mihályt nyitrai ispánná tette. Bírta is Mihály ez ispánságot 1270—73. aug.-ig és 1274. okt.-től 1276-ig. A borsmonostori kegyuraságot 1273 végén elvesztették ugyan, de egy év múlva visszakapták.

V. István I. Demetert érdemeiért a zemplénmegyei Szada falu egy részével is megjutalmazta, de I. Demeter később, 1278-ban e birtokot hű szolgáinak ajándékozta.

Szadán és a közelében eső (ma ismeretlen) Tarcsán (Kistarcsa – a szerk.) I. Demeter testvére, I. vagy Kis Mihály is birtokos volt, de ő itt levő részeit, még hamarább mint I. Demeter, 1276-ban odaadta az ő és testvérei hűséges szolgáinak. Beleegyezett ebbe testvére, I. Demeter és már nagykorú fia, II. Demeter is.

II. Demeter 1282-ben a kúnok ellen vívott hódtavi csatában esett el.

I. vagy Kis Mihálynak két neje volt. Gyermekei első nejétől születtek. Második neje a Hont-Pázmány nembeli (Beszterecz-ágbeli) Kozma leánya volt. Ez oly jó mostoha anyja volt Kis I. Mihály gyermekeinek, hogy pl. mostoha leányának férjhezadására 400 márkát költött.

Ezért aztán II. Mihálynak a halálos ágyon tett beleegyezéséből a király I. Mihálynak birtokaiból 2 beregmegyei és 1 ungmegyei falut ajándékozott a derék mostohának, 1285-ben már Berentei Jakab nejének.

János fia László, a Rosd szigeten lakozó, 1276-ban azt vallja, hogy szélütött lábát és féloldalát Árpádházi B. Margit közbenjárására gyógyította meg a Mindenható, keze pedig Váradon Szent László érdemeiért gyógyult meg.

I. Herbort fia Márk 1277-ben a királyné jegyzője és a csolnoki (Esztergomm.) népek közt támadt perben volt fogott biró. Ekkor írják a nemzetség nevét hibásan Rysdnek.

Ugyancsak Márk és testvére Miklós 1285-ben átengedték marosi jószágukat a visegrádi királyi vár számára s ezért kapták a királytól Bagod (Bogud) földet Szentendre és Tah közt.

II. Herbort (a kit nem tarthatunk egynek I. Herborttal, mert ha I. Herbort 1285-ben még él, fiai nem rendelkeznek birtokaikkal) 1286-ban Vanyarcz nógrádmegyei helység visszaadására kirendelt királyi ember.

Csépánfia Péter 1299-ben szintén király képe volt, a ki a váczi püspök és Tiborcz fiai közt létrejött birtokcserét végrehajtotta. A cserélt jószágok Nógrádon és Halászon estek.

Elekfia Mikocsa 1320 előtt az esztergomi egyház egyik, kesztölczi jobbágyát megölte. Ezért és még 50 márkáért 1320-ban csévi birtokát az említett egyháznak adta.

Miért idéztük fel ennek a nemzetségnek a történetét? Mert a már régen feledésbe ment család bizony sok olyan ma is ismert történelmi esemény részese volt, amire a mai napig is emlékezünk, már csak azért is, mert a történelem órákon is tanítják – legalábbis a mai határokon belül…

* Tahitótfalu: A településen római őrtornyok állottak, a mai Pokol-csárda helyén római hídfőállás maradványai is előkerültek, a honfoglalás után a mai község Tahi része egy ideig a névadó Thah családé volt, innen a Tah, Tahi név. Tahi és Tótfalu egyesítésével jött létre a mai Tahitótfalu

Ajánlott Cikkek