Magyarság Nagyjaink Tájak/korok Történelem Történelem Videók

Ne vonj ki ok nélkül, de vissza se tégy becsület nélkül!

A Zala-Bérről származó Béri Balogh családnak kétségkívül leghíresebb tagja Adám, Rákóczi dandártábornoka volt. Ezen, ugy kitűnő vitézségéről, s állhatatos magyarságáról, mint szomorú végéről történetileg nevezetessé lett férfiú az a XVII. század második felében, vagy tán utolsó negyedében született, s birtokos volt Tolna-, Vas-, Soprony- és Somogy vármegyékben” – írta Thaly Kálmán a Vasárnapi Ujság 1865. június 18-án megjelenő számában.

Borítóképen: Béri Balogh Ádám

Thaly Kálmánnal kapcsolatban sokan csak annyit tartanak érdemesnek megjegyezni, hogy a kuruc korhoz köthetően irodalmi hamisításon kapták, ugyanakkor azt már nem teszik hozzá, hogy Thaly Kálmán volt az, aki munkásságával sikeresen járult hozzá a kuruc-kor hiteles (!!!) történeti feldolgozásához, és nevéhez kapcsolható hazánk egyes nagyjai hamvainak hazahozatala!

De most nézzük, mit ír Balogh Ádám kardjáról! Íme:

E kardot hagyomány szerint XIV-dik Lajos franczia király küldötte 1707-ben az ónodi országgyűlés alkalmára szövetségesének Rákóczi Ferencz fejedelemnek, s valóban a kard franczia felirata francziaországi eredetre, 8 ezüstjének ritka műszűléssel készült domborművei párisi udvari ötvös vésőjére emlékeztetnek. Annyi mindenesetre áll, hogy a kardnak tömör ezüst markolata s hüvelyének egyéb ezüst részei ízlésteljes virág lombozat- s egyéb ékítményekkel remekül vannak borítva, hogy a penge dúsan aranyzott, s ép oly diszes mint vívásra alkalmas és erős, — szóval mesteri mű.

Thaly Kálmán

Tali és szécsiszigeti Thaly Kálmán (Csép, 1839. január 3. – Zablát, 1909. szeptember 26.) költő, író, tiszteletbeli bölcsészdoktor, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja, országgyűlési képviselő. Jókai Mór másod-unokatestvére.

1867 májusában a Magyar Történelmi Társulat megalapításakor annak titkárává, s közlönyének, a Századoknak a szerkesztőjévé júliusban választották, mely tisztét 1875 szeptemberéig viselte.

A nagy obstrukció idején, amely gróf Tisza István kormánya ellen irányult, 1904-ben, az ellenzék az ő kérésére kötött fegyverszünetet, és e működése elismeréséül az országgyűlési pártok emlékérmet verettek tiszteletére, a király pedig az ő kérésére ekkor rendelte el II. Rákóczi Ferenc, Thököly Imre, Bercsényi Miklós és felesége, Csáky Krisztina (†1723), Esterházy Antal (1676–1722) generális, tábornagy és Sibrik Miklós (†1735) ezereskapitány és több más bujdosó hamvainak hazaszállítását, amit Thaly már 30 év óta folyton sürgetett és a törvényhatóságokkal sürgettetett. Végül gróf Tisza István miniszterelnök őt és Thallóczy Lajost bízta meg a hamvak hazahozatalának lebonyolításával (1906 októbere).

Thaly történelmi munkásságát egyébként már az 1860-as évek elejétől kezdve nagyobbrészt Rákóczi korának, a kurucvilág eseményeinek ismertetésére fordította. Gazdag forrásait nyitotta meg e kor történeti irodalmának az eredeti oklevelek, naplók, feljegyzések kiadásával és feldolgozásával.

A kuruc költészet iránti lelkesedését azonban megkérdőjelezhető túlzásokba vitte. Mint később kiderült, körülbelül tíz általa eredeti kuruc balladaként közölt műnek a szerzője maga Thaly volt…

A kard leírása így folytatódik:

Egyébiránt a kard alakjára nézve görbe, de nem túlságosan, azaz török-, hanem magyarmódra; külsejének ezüsttel nem borított része most már meglehetős kopott, de annál érdekesebb — minthogy régi — cápahal-héjjal van bevonva.

Aczélán aranyzott betűkkel mindkétfelől ez van bevésve:

Ne me tire pas sans Raison, ne me remette pont sans Honneur! (Ne vonj ki ok nélkül, de vissza se tégy becsület nélkül!)

Baloghféle kardot drága ereklyeként őrizik az elbukott hős vezér unokái, és a kard átalában egész Tolna vármegyében oly tiszteletben tartatik, hogy a megyének több főispánja — pl. gr. Eszterházy Károly — e pompás és emlékezetes fegyverrel oldalán örökítteté meg magát — olajfestményü arczképben — a szegszárdi vármegyeház tereme számára. A kardmarkolat és hüvely ezüstrészeinek faragványai oly szépek és hosszú mesterséges munka mellett nemes ízléssel vannak kivésve, hogy e ciazma a jelenkor legmesteriebb e nemű készitményeivel is bátran kiállja a versenyt. Tehát a történelmi érdek benne a műbecscsel párosul.

Eddig a leírás. Miért tartottuk fontosnak, hogy bemutassuk a kardot Thaly Kálmán által? Mert egy olyan ereklye ez, ami egészen egyedülálló a világon, és a magyar történelem egy dicső korát idézi.

Ajánlott Cikkek