Erdély Magyarság Nagyjaink Történelem

Somlyói Báthory István erdélyi vajda beiktatása 1530 Február 14.

1530 Február 14 Somlyói Báthory lásd még ( Báthori) István (1477–1534) lesz az erdélyi vajda aki Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király apja.

Mit is jelent pontosan az a cím, hogy erdélyi vajda. Az erdélyi vajda a középkori Magyarország különleges területi hatalommal felruházott tisztségviselője volt. Erdély felett a királyt helyettesítő széles jogkörrel rendelkezett. Szélesebbel mint a nádor, akinek az ő területe felett nem is volt hatásköre. Hadat is gyűjthetett veszély esetén előzetes királyi engedély nélkül, amit területének a központtól való távolsága indokolt. Területén az ispánok neki tartoztak engedelmességgel, nem a királynak. Nagy Károly közigazgatási rendszerében az őrgróf feleltethető meg neki. Magyarországon még a bánok rendelkeztek hasonló jogkörrel.

A tisztség kialakulásában azonban minden bizonnyal szerepet játszott az államalapítás előtti gyula méltóság, különös tekintettel annak hadvezéri szerepére, aminek szláv fordítása a vajda/vojevod szó.

Az erdélyi vajda cím azonban valószínűleg közvetlenül a gyulafehérvári ispán címéből alakult ki. A 13. század elején feltűnnek az oklevelekben Fehér, Torda, Küküllő és Hunyad megyék, de ispánjaikról nincs szó bennük. Ezeket a megyéket feltehetőleg a gyulafehérvári ispán igazgatta. A vajda cím (princeps) formában (amely azonos a későbbi erdélyi fejedelem címével) először 1111-ben, Könyves Kálmán egyik oklevelében tűnik fel, Mercurius princeps Ultrasilvanus alakban. Makkai László szerint ez kapcsolatba hozható egy 1097-es oklevéllel, melyben Vincurius comes Bellegratae szerepel. „A vajda és a gyulafehérvári ispán egyszerre, mint két külön személy nem fordulnak elő, a két tisztség azonossága tehát ebben is igazolást nyer.” A „vajda” szó csak egy 1199-es oklevélben tűnik fel először. Az erdélyi vajda a 13. századig csak Délerdélyt kormányozta, hatásköre csak e század végére terjedt ki a teljes földrajzi Erdélyre, az Anjou-korban már jóval túlterjed Erdély földrajzi határain. Laczkfi Dénes vajda hatásköre 1366-ban túlnyúlt a Tiszán, északon Zemplénig terjedt.

Térjünk vissza Báthoryra. Somlyói Báthori Szaniszlófi  Miklós (1462–1500) és losonci Bánffy Zsófia fiaként született, 2 fiú- és 4 lánytestvére volt.

1519. november 26-án egy egyezséggel valamint törvénytelen foglalásokkal ágának tagjaival együtt megszerezte Szinyér várat, valamint Szinyérváralja mezőváros (oppidum) és uradalom felét a Bátoriak ecsedi ágától. Ekkor Szapolyai János familiárisa volt. 1520. október 22-én mint szabolcsi ispán kap parancsot, ispánságát valószínűleg erdélyi alvajdai tisztségének elnyeréséig töltötte be, amely tisztségben 1521. június 5-én szerepel először a forrásokban és 1522. november 28-án a tisztséget még viselte. 

1523. augusztus 3-án a rokonai – Bátori Szaniszlófi János fiai, Péter és Imre – által kibocsátott oklevél ismét szabolcsi ispánként említi. 1524. szeptember 13-án Mária királyné Ártándi Pállal együtt beregi ispánná és munkácsi várnaggyá nevezte ki, amely tisztségeket a mohácsi csatáig együtt viselték.  1523–24-ben ecsedi Báthori Andrással együtt ismét szabolcsi ispán is volt. 

1530 február 14, én Szapolyai János, már mint magyar király megtette őt erdélyi vajdának. Az erdélyi szászok I. Ferdinánd király hívei lettek, őket fegyverrel kényszerítette vissza Szapolyai hűségére. A hasonlóképpen Ferdinándhoz hű Torda városát pedig 1531-ben felégette.

Felesége Telegdi Kata volt, akitől négy fia és négy lánya született:

  • Báthory Erzsébet (1528–1562) Pekry Lajos, majd Kerecsényi László felesége
  • Báthory Miklós (?–?)
  • Báthory András (?–1563) szatmári kapitány, Báthory András bíboros, Báthory Boldizsár és Báthory István krasznai főispán apja
  • Báthory Kristóf (1530–1581) erdélyi vajda, Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem apja
  • Báthory István (1533–1586) erdélyi fejedelem, lengyel király
  • Báthory Zsófia (?–?) Csáky Demeter, majd Dóczy Kelemen felesége
  • Báthory Anna (?–1560 után), Drugeth Antal özvegye, ecsedi Báthori György felesége, ecsedi Báthori Erzsébet anyja
  • Báthory Katalin (?–?)

Ajánlott Cikkek