Épített örökség Magyarság Történelem Történelem Videók

Várhistóriák: Detrekő vára, Ottokár végzete

Detrekő vára (Detrekőváraljával együtt) 1920-ig Pozsony vármegye Malackai járásához tartozott. A vár akkor már romos állapotban volt, így mondhatnánk, nem nagy veszteség, de ha fellapozzuk történelmünk igen vaskos könyvét, rájövünk, hogy Detrekő vára ezer szállal kötődik Magyarországhoz.

Borítóképen: Detrekő a 17. században – elméleti rekonstrukció

A település első említése 1274-ből származik, de tudjuk, hogy akkor már állt a vár, hiszen egy évvel korábban, 1273-ben Ottokár, Csehország királya és Németország főpohárnoka itt szenvedett vereséget, és takarodott ki az országból!

Ottokár személyesen vezette hadait Magyarország ellen, ezért Laá várába rendelte csapatait. Mielőtt azonban serege egybegyűlt volna, Német-Ujvári Henrik bán 30.000 magyar s kun lovassal megtámadta és 1273. évi augusztus 5-én megverte. Miután a magyar hadak célja kizárólag Ottokár hadjáratának megakadályozása volt, a támadás után visszavonultak, de pohárnoknak ez nem szegte kedvér, mikor serege 60.000 főre gyarapodott, megújította a harcot s a visszavonuló magyar sereget követve, Szentmártonig majd Sopronig nyomult előre.

Ami kezére került, részint feldúlta, részint zsákmányul ejtette, míg végül Detrekő váránál méretes vereségbe szaladt bele, és eltakarodott az országból!

Ennek a győzelemnek nem csak történetünk szempontjából van jelentősége! Több fontos ok is van, amiért Detrekő várának históriájában helyet adunk Ottokárnak:

  • A Német Királyság (A Német-római Birodalom részeként) belső hatalmi harcai interregnumhoz (uralkodó nélküli időszak) vezettek, mivel az addigra hét választófejedelemre (három egyházi és négy világi méltóság) korlátozódó királyválasztási jog keretei között nem volt megegyezés a király személyét illetően.
  • II. Ottokár (Přemysl-házi cseh király) igényt tartott a férfiágon kihalt Babenberg-ház örökségére (mivel II. Frigyes osztrák herceg elesett a IV. Béla magyar király elleni harcokban), ami azt jelentette, hogy a későbbi osztrák területek (akkor Ostmark) uralkodói tisztét kívánta betölteni.
  • Igen ám, de 1273-ben Habsburg Rudolfot választják meg (annak ellenére, hogy Ottokárt 1251 novemberében Ausztria hercegévé választották, amikor elfoglalta Bécset), ami a nagyravágyó cseh király részéről egyet jelentett a háborúval!
  • Rudolfot a római pápa is megerősíti királyi mivoltában („Királynak nevezünk”), így a német király és a cseh király összecsapása elkerülhetetlen volt.
  • Rudolf tehát az első Habsburg uralkodó (de neki még nem sikerül utódainak megszerezni a császári címet!), de ehhez jelentős magyar segítség is kellett!
  • Rudolf ugyanis szövetséget köt IV. Kun Lászlóval, aki a 2.000 német lovas mellé ad 16.000 kun és 20.000 magyar lovast, valamint 20.000 magyar gyalogost!
Detrekő vára romjai 1885-ben

És most jöjjenek a tényleges okok:

  • Rudolf – általa pedig a Habsburgok – tehát a magyaroknak köszönhetik, hogy felléphettek a történelem színpadára, hiszen az elenyésző számú német lovasság semmilyen eredményt nem érhetett volna el Ottokár összesen 44.000 fős hadával szemben!
  • A csata, ami pedig a Habsburgokat a hatalomba segítette a morvamezei csataként vonult be a magyar történelembe, hadtörténeti különlegességét pedig az adja, hogy a csapatok majd’ fele a gyalogságból került ki!

Addig nem volt szokás gyalogságot alkalmazni, és azokat sodronyingekkel, páncélzattal ellátni, de ebben a csatában már megjelentek ezek a gyalogok. A történethez tartozik még, hogy magyar és kun lovasság továbbra is könnyű felszereléssel harcolt, azért az akkor már nehézpáncélzattal felvértezett lovagok ellen csak akkor bocsátkoztak harcba, ha előzetesen nyilaik már alaposan „megdolgozták” az ellenséget, ugyanis a magyarok nyilai áthatoltak a sisakokon és vérteken!

Azt meg persze megszokhattuk, hogy a nyugati források a magyarokkal kapcsolatban egész egyszerűen hazudnak, amikor azt írják, hogy nem akartak harcba bocsátkozni, sőt, attól sem rettennek vissza, hogy a magyarok rablásairól írnak, holott a rabló módon fenntartott hadsereg éppen Ottokárt jellemezte!

Ezek után egyébként a cseh királyt hazáig kergették, majd szépen lemondatták minden cseh és morva terültén kívüli szerzeményéről… A lényeg, hogy az egész történet azzal indult, hogy Detrekő váránál elverték a cseh királyt – aki persze nem tanult a leckéből…

De ha már sikertelen ostromoknál tartunk, meg kell jegyezni, hogy Csák Máténak sikerült elfoglalnia a várat, ugyanis Csák Máté 1291 nyarán részt vett III. András magyar király által Habsburg Albert osztrák herceg ellen vezetett alsó-ausztriai hadjáratban, melynek során a magyar csapatok Bécsig nyomultak előre. A hadjáratot követően a király lovászmesteri (agasonium regalium magister) címet adományozott neki és pozsonyi ispánná nevezte ki.

1292-ben a Kőszegi testvérek csapatai elfoglalták Pozsony várát, amelyet a király utasítására Máté hadai foglaltak vissza Detrekő várával együtt még abban az évben.

Csak érdekességként említjük, hogy a csehek továbbra sem tudtak nyugton maradni, hiszen a magyar főurak közül elsőként Csák Máté állt az akkor tizenkét éves (Přemysl) Vencel pártjára, és a leendő uralkodót magánhadserege élén vezette be az országba. Ez a kiskirályok kora volt, a Csákok pedig Trencsénben rendezkedtek be, innen irányították a területet, ami magában foglalta a Fehérhegységet, és így Detrekő várát is.

Kiskirályok

Megint elkalandoztunk kissé, és jószerével még nem is nagyon írtunk magáról a várról. Ennek oka az, hogy talán felesleges is lenne leírni a teljes örténetet, amikor igen kiváló videó is készült a történetről:

Csak igen röviden: a vár Szentgyörgyi és Bazini grófoké, a Serédyeké, a Salm, a Fugger és a Balassa családé volt. A 17. században, 1641-ben a Pálffyaké lett, akik bővítették. A kurucok elfoglalták, de 1706-ban visszavették a császáriak, falai alatt verte meg Starhemberg tábornok Ocskay kuruc csapatait 1707-ben. A 18. században lakói sorsára hagyták, azóta pusztul.

Mit tudunk, mi lehet a sorsa a most is romos állapotban lévő várnak? Nem tudjuk, de sajnos nem úgy néz ki, hogy sokat törődnének vele, hiszen nehezen illeszthető bele a vár története abba a történelmi képbe, ami mostanság arrafelé uralkodik…

Ajánlott Cikkek